0903 343 802

Priebeh spolupráce

     Po kontaktovaní prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky, či iným spôsobom Vám radi poskytneme akékoľvek informácie. Aby sme mohli pristúpiť k vypracovaniu cenovej ponuky, je potrebné priniesť resp. zaslať projektovú dokumentáciu, na základe ktorej je možné najpresnejšie vypracovať kalkuláciu Vášho projektu. Nemenej dôležitá je obhliadka miesta realizácie stavby. Vďaka týmto úkonom sme schopní zhodnotiť situáciu a predísť možným nedorozumeniam. V prípade potreby Vám ponúkneme niekoľko alternatív, ktoré najlepšie uspokoja Vaše predstavy.

     Netreba zabúdať, že významným faktorom profesionálnej a úspešnej spolupráce je komunikácia medzi investorom a realizátorom projektu. Preto je dôležité aj po vypracovaní cenovej ponuky obrátiť sa na nás s Vašimi pripomienkami, návrhmi, predstavami o kvalite materiálu, priebehu realizácie, finančnými podmienkami, atď. Vo väčšine prípadov realizuje investor stavebný projekt raz za život. Vzhľadom k našim dlhoročným skúsenostiam a profesionálnemu prístupu Vám ochotne poskytneme návrhy riešení technického, administratívneho, či iného charakteru

     V prípade dohody medzi oboma stranami pristupujeme k podpisu zmluvy o diele a dohodneme začiatok realizácie projektu a podpísanie preberacieho protokolu staveniska.

     Počas celej výstavby komunikujeme nielen so samotným investorom ale aj s jeho technickým dozorom (stavebný dozor), ktorého zabezpečuje investor.

                Naša spoločnosť sa od väčšiny firiem odlišuje najmä spôsobom prijímania platieb za prevedené práce. Náš systém spočíva v úhrade platieb až po zrealizovaní a ukončení jednotlivých etáp výstavby, ktoré s investorom dohodneme pri podpise zmluvy a po kontrole prevedených prác investorom a stavebným dozorom. Práve tento prístup robí našu spoločnosť výnimočnou, dôveryhodnou a profesionálnou. Pre potreby zaznamenania jednotlivých stavebných úkonov vedieme stavebný denník.

     Po ukončení projektu si investor spolu so stavebným dozorom preberú stavenisko. Administratívnym ukončením spolupráce je podpis odovzdávacieho protokolu všetkými zúčastnenými stranami

     Ako každá spolupráca, aj táto končí priateľským podaním ruky. 

Napíšte nám